Azure VM Detaylarini Dosyaya Yazdirmak

Azure VM’lerin hepsini ozet olarak listeleyip CSV olarak kaydetmek istediginizde asagidaki komutu kullanabilirsiniz. Hatta Azure uzerinde zamanlanmis gorevler ile bu raporlarin her gun calisarak belirlediginiz bir storage account icine kaydedilmesini de saglayabilirsiniz.

[crayon]
$VMs = Get-AzureRmVM
$vmOutput = $VMs | ForEach-Object {
[PSCustomObject]@{
“VM Adi” = $_.Name
“VM Tipi” = $_.StorageProfile.osDisk.osType
“Lokasyon” = $_.location
“VM Profili” = $_.HardwareProfile.VmSize
“VM OS Disk Boyutu” = $_.StorageProfile.OsDisk.DiskSizeGB
“VM Data Disk Boyutu” = ($_.StorageProfile.DataDisks.DiskSizeGB)
“OS Tipi” = ($_.StorageProfile.OsDisk.OsType) -join ‘,’
}
}
$vmOutput | ft
[/crayon]

Simdi de export edelim.

[crayon]
$vmOutput | Export-Csv c:\sil\AzureVMs.csv -Delimiter “,” -NoTypeInformation
[/crayon]